Werking Biochar Biochar kan worden gebruikt als product an zich of als een ingrediënt in een gemengd product, met een range van toepassingen als een agent voor: Verbeteraar van efficiency van agrarische middelen & mest Bodemverbeteraar Bestrijding van broeikas gassen Agro economische voordelen van het gebruik van Biochar zijn waargenomen op veel plaatsen in de wereld. Zowel in de praktijk als bij veldproeven en bij potproeven. Het is opmerkelijk dat onder moeilijke omstandigheden Biochar een relatief grote bodemverbetering oplevert en hier komen unieke eigenschappen en werking aan het licht. In de bodem laat Biochar in heel veel gevallen zien dat de Ph van de bodem verbetert wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van het gewas. Biochar houdt in drogere gebieden effectief water vast te houden, welk een direct positief effect heeft op de plant. Dit vermogen is ook vooral effectief in de wortel zone. Dit heeft overeenkomsten met een hoog percentage organische stof in de bodem, dat ook in staat is om water vast te houden. Echter, de organische stof gehaltes in de bodem zijn tegenwoordig erg laag en nemen bovendien sterk af. Dit heeft de gevarenzone bereikt. Dit is een groot probleem voor de toekomst van de landbouw, want op een gegeven moment werkt de bodem niet meer wegens verlies aan vitale functies. In algemene zin is hier te weinig aandacht voor. Nutriënten worden vastgehouden door de Biochar en spoelen daardoor veel minder uit en blijven beschikbaar. Planten gebruiken nutriënten in hun eigen tempo en niet in één keer. Langzame afgifte of beschikbaarheid van mineralen en nutriënten is belangrijk. De effectiviteit van benodigde kunstmesten en dierlijke mest wordt vergroot. De landbouwer kan in veel gevallen besparen op kunstmest, wat een kostenbesparing oplevert plus milieu voordeel. Een betere bodem en minder benodigde kunstmest kan op veel plaatsen in de wereld voor de kleinere boer net het verschil betekenen tussen bedrijfsbeëindiging of voortbestaan. Het vermogen om nutriënten vast te houden, is ook wenselijk in Nederland. Men kan in veel gevallen met minder mineralen toe. Anderzijds, mag er steeds minder mineralen worden opgebracht vanwege de strengere mestwet. Boeren vinden dit problematisch voor de toekomst. Er is al een natuurlijke afvoer van mineralen via de melk, vlees, gewassen. Van de mest die op het land wordt aangebracht, spoelt bovendien een groot deel uit naar het grondwater. De agrariër wil graag meer mineralen vasthouden voor zijn gewassen of gras. Vanwege het enorme interne, specifieke oppervlakte van de Biochar (denk aan Norrit), wordt niet alleen water en nutriënten vastgehouden, maar dit is ook een woonkamer voor essentiële schimmels en micro organismen. Zij zijn essentieel voor de bodemvruchtbaarheid. Geen of weinig van essentiële fungi en micro organismen is contra productief.
carbon farming - duurzame landbouw
Biochar Nederland www.bio-char.eu
Home Biochar Terra preta Werking Presentatie Carbon cyclus Pyrolyse Germany Links Klimaat Contact Biochar,  Climate Saving Soils, CO2 opslag, duurzame landbouw Biochar,  Climate Saving Soils, CO2 opslag, duurzame landbouw Biochar,  Climate Saving Soils, CO2 opslag, duurzame landbouw